Школски календар рада за школску 2018/2019. годину урађен је на основу Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину, донетом од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак , 3. септембра 2018. године, а завршава се у четвртак , 31. јануара 2018. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године.
Друго полугодиште завршава се у петак , 31 маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2019. године за ученике од првог до седмог разред.

 

Прво тромесечје завршава се 8.новембра 2018.године.

Треће тромесечје завршава се 10.априла 2019.године

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разр
eда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана..

Прво полугодиште има 101 наставни дан.

Друго полугодиште има 79 наставних дана.

 

У оквиру 36 петодневних наставних седмица, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да Годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, тј. да сваки дан у седмици буде заступљен 36 односно 34 пута.Зато ће се 7.новембра (среда) и 25.априла 2019 .године (четвртак) радити по распореду часова за петак.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 8. новембра 2018. године, а завршава се у уторак , 12. новембра 2018. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у петак , 31. Децембра 2018. године, а завршава се у уторак , 8. јануара 2018. године, а други део почиње у четвртак, 31. јануара 2019. године, а завршава се у петак, 15. фебруара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у четвртак, 25. априла 2019. године, а завршава се у петак , 3. маја 2019. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у петак , 14. јуна 2019. године, а за ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12. априла 2019. године и у суботу, 13. априла 2019. године, а завршни испит у понедељак, 17. јуна 2019. године, уторак, 18. јуна 2019. године и среду, 19. јуна 2019. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2018. године, Свети Сава 27. јануара 2019. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2019. године, Дан победе 9. маја 2019. године, Видовдан 28. јуна 2019. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу. Четвртак , 8. новембар 2018. године обележава се као Дан просветних радника.

Саопштавање успеха на крају првог полугодишта и подела ђачких књижица обавиће се у четвртак ,31. јануара 2019. године

Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда обавиће се у понедељак, 24. јуна 2019. године, . а за ученике који уписују језичке гимназије, спортске гимназије, уметничке школе сведочанства се морају издати у складу са препорукама Министарства просвете.

Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима осталих разреда обавиће се у петак , 28. јуна 2018. године.

Дан школе 23.новембар је радни дан,а сви евентуално изгубљени часови биће надокнађени клизно у току године.

Анексом Годишњег плана рада биће утврђено време надокнаде изгубљених наставних дана због реализације екскурзије.